Księgowość i podatki

Zakres usług obejmuje według wyboru:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 poz. 2544),
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie z Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby (Dz.U. 2021 poz. 1993),
  • prowadzenie rejestrów VAT zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685),
  • przygotowywanie deklaracji do rozliczeń podatnika z organem podatkowym – właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego z tytułu podatków bezpośrednich (CIT, PIT) oraz podatków pośrednich (VAT).

Realizacja usługi

Realizacja usługi odbywa się poprzez:

  • przekazywanie do biura, w ustalonym harmonogramie miesięcznym dokumentów do ujęcia w ewidencji księgowej,
  • dokumenty mogą być przekazywane w formie papierowej, lub elektronicznej (skany dokumentów papierowych, albo pliki z dokumentami, np. faktury generowane do formatu pdf),
  • przekazywanie dokumentów następuje przy pomocy poczty elektronicznej (email) lub poprzez udostępnioną chmurę prywatną,
  • w trakcie miesiąca następują wszelki uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące przekazanych dokumentów,
  • po ujęciu przekazanych dokumentów w ewidencji księgowej obliczona zostanie wielkość należnej za dany okres zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT do odprowadzenia za dany okres lub do przeniesienia na kolejne okresy.

Ewidencje księgowe prowadzone są z użyciem wielomodułowego
nowoczesnego systemu finansowo-księgowy Comarch ERP Optima.

System Comarch ERP Optima pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych, PKPiR, ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów VAT we wszystkich dopuszczalnych prawem wariantach.

System Comarch ERP Optima pozwala na prowadzenie rozbudowanej ewidencji środków trwałych oraz przeprowadzeniu szeregu zaawansowanych analiz ekonomiczno-finansowych.

Przetwarzanie danych w oparciu o System Comarch ERP Optima odbywa się “na miejscu” w oparciu o własną infrastrukturę teleinformatyczną (serwerownie) – dane nie są przekazywane do zewnętrznej chmury.